YouAreTheSaltOfTheEarth

“YouAreTheSaltOfTheEarth”.